Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

På Rundhøjskolen vil vi gøre eleverne så dygtige, som de kan blive. Vi vil ruste dem til fremtidens udfordringer, give dem en god ballast og de kompetencer, der efterspørges, når de bliver voksne: Kompetencer som nysgerrighed, innovation, research, kommunikation, kildekritik og lysten til at lære.

Vi har altid gjort en dyd ud af ikke bare at uddanne vores elever. Vi vil også danne dem og gøre dem til hele mennesker, der kan begå sig i livet. Vores elever skal med andre ord ikke bare blive til “noget”, de skal også blive til “nogen”.

Vi tror på, at vi som skole kan skabe dannelse ved at have et tydeligt værdigrundlag, tydelige voksne med holdninger, krav og omsorg, arrangementer, der skaber fællesskab - eksempelvis fester og lejrskoler.

Overgangen fra dagtilbud til skole
Vi har et tæt samarbejde med dagtilbuddets institutioner, dels i forhold til overgangen fra børnehave til skole, dels i forhold til den tidlige indsats og sprogarbejdet. Vi har forskellige fælles aktiviteter i løbet af året og et tæt samarbejde mellem dagtilbudsleder, pædagogiske ledere og skolens ledelse.

Indslusning i et læringsmiljø
I 0.–2. klasse samarbejder pædagoger og lærere om at skabe en helhed i børnenes hverdag, gøre dem kompetente inden for det nye fællesskab i skolen og være en del af et læringsmiljø. I disse år er struktur og forudsigelighed vigtigt og medvirkende til at give børnene den nødvendige tryghed til at lære. 

Det faglige fokus ligger især omkring de grundlæggende færdigheder inden for læsning, matematik og naturfag. Dit barn modtager fra 1. klasse undervisning i dansk, matematik, engelsk, kristendomskundskab, natur/teknik, idræt, musik, billedkunst og fra 3. klasse også historie.

I 1.-4. klasse er børnene desuden en del af ESAA Kids. Derudover er det som idrætsskole naturligt for lærere og pædagoger også at inddrage bevægelse i fagene. 

På vej mod selvstændighed og robusthed
I 3.–7. klasse ”slipper” vi langsomt eleverne mere og mere for at gøre dem mere selvstændige og robuste. Der inddrages flere forskellige arbejdsformer, blandt andet den mere projektorienterede form, og det faglige fokus flytter sig fra at være meget færdighedsindlæring til at være et bredere læringsbegreb, hvor eleverne skal kunne bruge deres færdigheder til at få viden, analysere og bearbejde, udvide begrebsverdenen, stifte bekendtskab med og arbejde i flere genrer, tværfaglige problemstillinger m.v.

I 4. klasse får dit barn faget håndværk og design på skemaet, mens tysk kommer til i 5. klasse.

I 5.-7. klasse er børnene en del af ESAA Young, og bevægelse bliver stadig inddraget i undervisningen.

I 8. klasse kommer der nye fag på skoleskemaet i form af geografi, biologi, fysik/kemi og valgfag (valgfag allerede fra 7. klasse).

På vej ud i en globaliseret verden med et utal af muligheder

I 8.-9. klasse er fokus på faglighed, arbejdsvaner, modenhed og en mere målrettet samfundsborgervinkel. Vi arbejder på at gøre vores elever parate til at blive ”sluppet løs” i en globaliseret verden med et utal af valgmuligheder og påvirkninger.

Vores mål er, at alle vores afgangselever kommer videre i den ungdomsuddannelse, de ønsker sig og passer til. Gennem høje faglige krav og fagligt kompetente lærere ønsker vi at gøre eleverne så fagligt dygtige, som de evner, og forhåbentlig har vi også givet dem lyst til livslang læring og en god portion selvværd.

Sammen med forældrene præger vi eleverne gennem en balance mellem passende krav, guidning og omsorg. Også i udskolingen kan eleverne mærke, at vi er en idrætsskole, da bevægelse bliver inddraget i fagene.

I 8. klasse kommer samfundsfag på som nyt fag på skoleskemaet.

MinUddannelse

Skoleåret 2017-18 er første år med den nye læringsplatform MinUddannelse, som personalet anvender til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Eleverne får samtidig bedre muligheder for at blive involveret i egen læring, ligesom forældrene kan følge barnets udvikling og få et indblik i undervisningen.

Der vil især i første år være stor forskel på, hvordan MinUddannelse anvendes på de forskellige årgange og i de forskellige fag.

Fælles Mål

Selve undervisningen i folkeskolen tager udgangspunkt i Fælles Mål, som er en række bindende mål for, hvad eleverne skal kunne i de forskellige fag på forskellige niveauer i folkeskolen. Eleverne undervises som regel klassevis og samlet gennem hele folkeskoleforløbet, og inden for klassens rammer er der undervisningsdifferentiering.